Nie mamy celu ani miejsca. Nie mamy wielkiej wojny, wielkiej depresji. Naszą wielką wojną jest wojna duchowa. Naszą wielką depresją jest życie.”


Ponad 15 lat temu tak rzeczy­wis­tość opisy­wał Tyler Dur­den, postać z filmu i książki “Fight Club”. Od tamtego czasu, te słowa nadal wydają się prawdziwe. Społeczeństwo żyjące bez zagrożeń, pozbaw­ione potrzeby wiary w cokol­wiek, mózgi wyprane przez media, życie zaplanowane punkt po punkcie, brak ide­ologii, wyższego celu, pustka, wege­tacja. A z drugiej strony: brak potrzeby walki o cokol­wiek, bo wszys­tko jest dane od razu, bez wysiłku. Brak per­spek­tyw. Pustka czeka­jąca na wypełnie­nie. Wiarą, ide­ologią, nowym sensem życia, marzeniem.

Processed with VSCO with b5 preset

Na tym żerowały i żerują wszelkie sekty. Wtłaczają swoją ide­ologię, wiarę, nowy, piec­zołowicie przy­go­towany sens życia. W efek­cie dają iluzję, ale to i tak więcej niż pustka, która była. W zamian jed­nak zabier­ają wszys­tko. Ten sam sposób dzi­ała­nia przyjęło ISIS. Ludzie wiary, bez celu w życiu nagle dostają potężny, emocjon­alny przekaz, porzu­cają swoje doty­chcza­sowe życie i jadą ginąć i zabi­jać w imię Allaha. Zmieni­ają imię, przes­tają być, w swoim mnie­ma­niu, szarymi myszkami siedzą­cymi pod miotłą poprawności poli­ty­cznej i stają się bożymi bojown­ikami, obroń­cami ‘świętej’ sprawy, a w rzeczy­wis­tości mięsem armat­nim w grze, o której nie mają pojęcia.

Współczes­ność skutecznie odbiera ludziom wiarę, przy­wiązanie do wszel­kich trady­cji, pod pozorem postępu, tol­er­ancji, wszys­t­kich tak ładnie brzmią­cych haseł, ale nie niesie żadnego prawdzi­wego znaczenia. To wielka porażka Koś­cioła Katolick­iego, który dawno utracił swoją siłę, swoją powagę w oczach Europe­jczyków. To porażka całej Europy – laick­ość państwa, poprawność poli­ty­czna opus­toszyła z jakiejkol­wiek prawdzi­wej wiary. Wmówiła nawet, że wiara jest zła, zro­biła miejsce dla tych wszys­t­kich chorych, fałszy­wych, ale moc­nych, nie tak rozlazłych, stonowanych jak te propagowane przez media, idei. Islam poprzez ISIS krad­nie duszę Europy, której to ona sama, rękami, decyz­jami poli­tyków jej prze­wodzą­cych, się wyzbyła.

I to dzieje się nadal. Europa sama sobie siebie obrzy­dza. Pod­judza nien­aw­iść do w więk­szości muzuł­mańs­kich imi­grantów, a później sama siebie za nią karci. Wzbudza nien­aw­iść Europe­jczyków do samych siebie. Wywołuje chaos, który teraz jeszcze będzie podrze­gany przez pot­wora wyhodowanego przez świa­towych przy­wód­ców: ISIS. Trzeba zdać sobie sprawę z tego czego jesteśmy świad­kami, i czego wszyscy sta­jemy się ofi­arami nim będzie za późno… o ile już nie jest.

Potrzeba nam zjed­noczenia, ale nie w imię stra­chu i nien­aw­iści, bo to tylko pogłębi chaos i podzi­ały wewnętrzne. Trzeba się jed­noczyć w imię sol­i­darności, wspól­nej sprawy, może czegoś prawdzi­wego, czym wypełn­imy pustą duszę Starego Kon­ty­nentu, a jest nim obrona naszych domów, obrona Europy przed ISIS, ale i przed nią samą, w oso­bie przy­wód­ców, którzy doprowadzili do takiego a nie innego stanu nasz wspólny dom.


Chomik umierający na strychu


…mniej więcej tak kiedyś ktoś opisał brzmie­nie wokalu black­met­alowego. Ta skrzek­liwa maniera ma swoje źródło w Bathory i w nat­u­ral­nej bar­wie głosu Quorthona. Można uznać zatem, że wyszła i przyjęła się trochę z przy­padku. Cały black metal pojawił się zresztą spon­tan­icznie, jego druga fala zalała Nor­wegię, gdzie płonęły koś­cioły, ginęli ludzie oraz rodz­iły się leg­endy. Ale nie w tym rzecz.

Darkthrone

Rzecz w niezrozu­mi­ałych tek­stach, sza­le­jącej perkusji, pozbaw­ionych tech­niki czy jakości brzmienia rif­fach gitarowych, wrzy­na­ją­cych się w umysł, przenoszą­cych do innej sfery ist­nienia, innego stanu men­tal­ności. Zamykasz oczy, idziesz poprzez mgłę, czu­jesz chłodny wiatr na twarzy, zapach nocy, drzew. Albo zimno pustkowii, melan­cho­lia, nos­tal­gia, za tym co było kiedyś, albo było tylko wyobraże­niem, poczu­cie straty, zanurze­nie w zamyśleniu.

Oczy­wiś­cie jeden z drugim ‘znawca’ czy nie, powie, że to nie jest muzyka. Dla jego mniej lub bardziej ogranic­zonego postrze­ga­nia, czy definicji ‘muzyki’ taki twór jest nie do przyję­cia. Nie potrafi pojąć, że taki twór może przez kogoś być odczuwany inaczej. A za własne uprzedzenia, czy po prostu odmi­enny gust wini muzykę-niemuzykę. Cho­ciaż może coś w tym jest, może fak­ty­cznie black metal to nie muzyka.

Black metal to reli­gia. I nie chodzi tu o żaden satanizm, pogaństwo czy jakiekol­wiek tem­aty ide­o­log­iczne w tek­stach. Na serio czy nie: oszoło­mia jest obecna w każdej sferze życia. Black metal to odwróce­nie się od świata, przyziem­nej codzi­en­ności, funkcjonowanie w sferze włas­nych emocji, włas­nego postrze­ga­nia i tworzenia włas­nej więzi z rzeczy­wis­toś­cią, która nas otacza. Z jej groźnym i przygnębi­a­ją­cym pięknem.


Notatka #7: Powroty


Ciem­ność, zbliża­jąca się sen­ność. Węgiel żarzy się jeszcze pod kuch­nią. Chłód i ciepło od ognia. Tego prawdzi­wego, namacal­nego, nie odległego, dostar­czanego po trochę rurami, roz­puszc­zonego w wodzie.

Wró­ciło się do miejsca, z którego kiedyś się uciekało. Choć teraz pojawia się myśl, że to nie od miejsca się uciekało, ale tego kim się było. Zaw­iesze­nie, bezwład­ność, niemożli­wość akcji, chęć zmi­any i strach przed zmi­aną, który w końcu okazał się mniejszy od stra­chu przed skamie­nie­niem. Ten drugi strach zawsze w końcu wygry­wał. Wyr­wał skamielinę człowieka ze skały w którą obrósł, rzu­cił w wir życia, od którego odwykł albo którego nigdy nie umiał… A teraz go przy­wró­cił tutaj, zmienionego, nie do ponownego kamienienia.

Do domu, z daleka od wszys­tkiego, ale już bez izo­lacji. Do bycia samemu sobie, ale nie w samot­ności, może już nigdy. Do wiec­zornej ciszy zakłó­canej tylko tykaniem zegara, tak dobrze znanym, że prawie niezauważalnym.


Opowiadanie: Samotna Planeta I – Kosiarz


Niekończące się pustynie wschodu Ord pogrążone w ciem­noś­ci­ach… Niegdyś pal­iło je słońce, palił je też ogień smoczej magii i obcej tech­niki. Teraz jed­nak wydawały się martwe, martwe jak cała ta przek­lęta, zapom­ni­ana i opuszc­zona przez bogów plan­eta. Nawet jej stworzy­ciel, najwyższy bóg, Myst, odszedł, w ostat­niej godzinie świata niszcząc siebie i przenosząc swe dzieło w bez­pieczne miejsce, miejsce odcięte od słońca i gwiazd. Na niebie, jeśli nie mrok i zatrute chmury – pozostałości Balthramzura, smoczego boga rozkładu i gni­cia – widać było strza­skane szczątki Stwórcy i Starożyt­nych, niez­nanych istot z obcego świata, które chci­ały zagar­nąć Ord dla siebie. A jedynym światłem, wciąż niosą­cym blask odległego słońca, było martwe serce smoka Taramota, wciąż prześwitu­jące przez jego dia­men­towe ciało krążące wokół globu. Kiedyś tymi ziemi­ami rządzili ludzie z innego świata, obca cywiliza­cja poza­ordyjskiej tech­nologii, ale teraz nawet oni upadli, wynaturzeni przez brudy Pana Rozkładu i Zgnilizny oraz swoje własne. Chcieli odzyskać dawną moc, chcieli władzy. Próbowali stworzyć istotę ide­alną, nieśmiertel­nych ludzi, którzy by im służyli, a może nawet chcieli obdarzyć samych siebie ich nieśmiertel­noś­cią. Poj­mali Nevę, jed­nego z ostat­nich Starożyt­nych Elfów i próbowali obdarzyć jego esencją ludzi, a nawet jego włas­nego syna, Dreu. Stworzyli jed­nak zarazę, wirusa, który dawał zarażonemu wieczne życie, jed­nak sam potrze­bował życia, inaczej pochła­niał swego nosi­ciela, zsyła­jąc na niego zapom­nie­nie i stan gorszy od śmierci – kom­pletną dez­in­te­grację duszy i ciała, przeniknię­cie do sfery całkowitej nicości. Wiele ciał tych, których nazwano demon­ami spoczęło głęboko pod piaskami pustyni, gdzie czekała ich tylko śmierć i zapom­nie­nie, oszczędza­jąc ich jed­nak od pożar­cia przez wirusa, który tak samo zatruwał duszę jak i ciało. Jed­nak nie im wszys­tkim pisany był wieczny spokój…

~*~

Nieu­dany ekspery­ment, wyrzu­cony wraz z innymi na zmarnowanie. Jego zniewolone ciało, w które chciano tch­nąć nieśmiertel­ność, zgniło zakute w stal pancerza. Żołnierz, który prze­grał wojnę, wojnę o samego siebie, o własne życie z bez­dusznymi isto­tami, prag­ną­cymi uchronić się przed tym co nieuchronne – przed śmier­cią. Czekał tutaj, pod światem, w swej met­alowej kryp­cie, na ludzkim śmiet­nisku, o którym zapom­nieli nawet ci, którzy je zbu­dowali. Czekał, a czas pożerał powoli jego zewłok. Każdą tkankę, każdy milimetr skóry i każde włó­kno mięśni. Jego ciało wal­czyło z rozkła­dem, żył jeszcze kiedy go tu wtrą­cono i czuł jak odpływa z niego ciepło życia, a zastępuje je chłód śmierci. Czuł odór włas­nego rozkłada­jącego się ciała, nim w końcu litoś­ciwy Wicher Zachodu Życia, Walkar, poz­wolił jego duszy ule­cieć ku noc­nemu niebu, do krainy umarłych. Zaś czas wciąż ucz­tował, jego bezl­i­tosne szpony oraz kły zeskrobały i wydarły z jego zwłok wszys­tko, aż do ostat­niego kęsa. Zostały zeń tylko pożółkłe kości, a robactwo porzu­ciło je dla innych, świeższych ciał… On jed­nak był wolny, jego dusza zanurzyła się w spoko­jnej otchłani śmierci. Zdążył zapom­nieć co to czas i przestrzeń, zdążył zapom­nieć co to ból i cier­pi­e­nie. Jed­nak wkrótce to wszys­tko miało powró­cić. Obcy, nie­ma­te­ri­alny i nieeteryczny wirus miał obudzić w nim na nowo iskrę życia. Zimną iskrę wiecznego życia, wiecznego głodu i żądzy pochła­ni­a­nia energii. Prze­budził się właśnie teraz, po setkach lat, kiedy świat, który wów­czas znano zdążył dawno upaść. Kiedy świat zdążył już dawno o nim zapom­nieć. Wtedy kiedy już on sam zdążył o sobie zapomnieć.

Zakur­zone, mechan­iczne oko, niby oku­lar, wysunęło się ze zgrzytem z jego lewego oczodołu. Nie zobaczył przez nie jed­nak nic prócz szarości. Nie dotarł też do niego zaduch ani smród gni­ją­cych ciał, gdyż nie miał już nic, co poz­woliłoby mu to poczuć. Odru­chowo starł część brudu ze zma­towiałej soczewki, by ujrzeć to co zostało z jego dłoni. Same kości, trzy­mane w kupie chyba tylko jakąś nieświętą mocą lub skle­jone resztkami wyschnię­tych tkanek, których nawet czas nie zdołał z niego wyłuskać. Zobaczył też innych, ich powykrę­cane ciała w różnych sta­di­ach rozkładu. Być może część z nich jeszcze żyła, gdy ich tu pogrze­bano, wyrzu­cono na to śmiet­nisko, by uszkod­zony wirus zjadał ich powoli. Zbyt słaby aby pochłonąć ich w całości, ale wystar­cza­jąco silny aby pożerać blade iskry ich żywotów, przedłuża­jąc je i trzy­ma­jąc ich w stanie niekończącej się, nieopisanej ago­nii. Leżeli na ziemi, owinięci w szmaty lub, jak on, zakuci w pancerze zniszc­zone przez czas i wyżarte przez soki wyle­wa­jące się z ich gni­ją­cych zwłok. Udręc­zone ścierwa, których usta zastygły rozwarte w niemym krzyku. On też chciał krzy­czeć, krzy­czeć z całych sił, ale nie mógł. Nie miał ni płuc, ni gardła czy krtani, ani też języka, które mogłyby wydusić z niego jakikol­wiek głos. Z tru­dem, z głośnym zgrzytem pordzewiałego pancerza pod­niósł się. Przy­pom­niał sobie… Przy­pom­niał sobie wszys­tko, każdy moment, każdą iskierkę bólu oraz setki lat bezruchu i gni­cia, tak jakby jego dusza nigdy, ani na chwilę, nie opuś­ciła jego umęc­zonego ciała. Każdy, najm­niejszy kęs jego pożartego przez czas, robactwo i uśpi­onego wirusa zewłoku zapłonął w pustym wnętrzu jego cza­szki, wewnątrz każdej z jego spróch­ni­ałych kości, rozry­wa­ją­cym bólem. Nie pamię­tał jed­nak swo­jego imienia. Nie pamię­tał tego gdzie się urodził ani kim był za życia. Pamię­tał tylko swoją śmierć. Śmierć pełną cier­pi­enia. Cier­pi­enia, którego star­czyłoby dla setek ofiar najokrut­niejszego z katów. Może więc miał tylko tę śmierć, może był tworem pow­stałym gdzieś w ohyd­nie czystych, steryl­nych pra­cow­n­i­ach jego dręczy­cieli. Albo to oni zabrali mu życie, aby uczynić z niego pot­wora. Dia­bła, którego jedynym marze­niem stanie się obdarowanie ich swoim włas­nym cier­pi­e­niem, który w swej hojności zamieni ich życie w piekło na ziemi. Ziemi, która sama stała się piekłem.

Spo­jrzał na siebie, na to co z niego zostało, na to czym go uczyniono. Widział tylko pordzewiały, przeżarty metal, a pod nim plą­tan­inę rurek i kabli oraz mechan­iczne mięśnie, stalowe tłoki mające poruszać jego ciałem. Był maszyną, człowiekiem, którego zamieniono w maszynę, aby mógł ist­nieć wiecznie i niszczyć w imię swych bez­dusznych panów, swych katów i stworzy­cieli. Widać jed­nak nie dokończyli oni swego dzieła. Jego dłonie były bezwładne, szty­wne. Zastygły w chwili jego śmierci, nieoblec­zone w metal, być może już nie warto im było pra­cować, kiedy ich dzieło okazało się nieu­dane, uszkod­zone. W swo­jej prawej dłoni kur­czowo, mimo woli, ściskał broń przy­pom­i­na­jącą wielką kosę. Jej ostrze już dawno stępi­ało, a met­alowe drzewce pokryły się rudą rdzą. Długo spoglą­dał nań swym jedynym, na wpół ślepym okiem, po czym oga­r­nął go szał. Jego wyschnięte kości zadrżały od chłod­nego impulsu ros­nącej w nim furii. Rzu­cił się by niszczyć resztki kom­panów swo­jej niedoli, nędzników, którzy przy­pom­i­nali mu tylko o klęsce, klęsce ich wszys­t­kich. Tych, którym ode­brano wszelką nadzieję, zamieni­a­jąc ich w dzieła odraża­jącej sztuki, bez­dusznej nauki jaką par­ali się ci, którzy chcieli być innym prze­wod­nikami. Jego niezwykłe ostrze, choć zdawało się tępe i przeżarte przez czas jak całe to miejsce, kroiło metal jak masło, rozszarpy­wało wyschnięte ciała, przy akom­pa­ni­a­men­cie trza­sku kości i zasus­zonej skóry oraz mięśni. On jed­nak wciąż czuł się słaby, niei­de­alny… Pancerz nie pasował do jego zniszc­zonych resztek, pełen był części, których funkcje dawno przes­tały być potrzebne. Funkcji, które nigdy nie spełniły i nigdy nie spełnią już swego zada­nia. Pełen śmieci, met­al­icznego i organ­icznego pyłu, które pow­strzymy­wały siłę, która wciąż w nim drze­mała. Siłę, którą obudził w nim samo­d­oskon­alący się wirus, ten sam który go zabił i ten sam, który na nowo powołał go do egzys­tencji. I postanowił siebie naprawić.

Ze zgrzytem uniósł swe martwe dłonie i zaczął się zmieniać… Jego pancerz pękał, wyrzu­ca­jąc z siebie niepotrzebne resztki, które później miały posłużyć mu za bud­ulec, a następ­nie zaciskał się szczel­nie wokół jego kości. Wirus pochła­niał, pożerał resztki innych oraz jego własne resztki, budu­jąc na nowo jego samego, budu­jąc coś, co będzie mu ciałem i duszą. Metal ksz­tał­tował się, wygładzał, met­alowe żyłki sztucznych mięśni obrosły jego martwe, koś­ciste dłonie, rdzawa czer­wień blach zmieni­ała się w ciemną, matową szarość nowej powłoki. Obraz w jego jedynym oku wyostrzył się, kiedy soczewka znów nabrała krys­tal­icznej prze­jrzys­tości. Jego spróch­ni­ałe kości na powrót stały się twarde, a jego rozszarpany umysł zlał się w jed­ność i zapłonął chło­dem. Chło­dem śmierci, gniewu i chęci zem­sty wszys­t­kich, których pochłonął. W wnętrze jego cza­szki zaś wrosły nowe kable i rurki, aby na powrót mógł słyszeć. Met­alowe mięśnie, mające trzy­mać i poruszać jego głową szczel­nie przyl­gnęły do karku. Stalowe płyty osłoniły jego skryte w pancerzu nogi na ksz­tałt szat, ostrze jego kosy zaś na powrót zalśniło niemą groźbą. W jego nowych, sztucznych żyłach zami­ast krwi popłynęła rtęć a z jego pleców wyrosły rurki i kable, for­mu­jąc się na ksz­tałt groteskowych skrzy­deł. Na końcu zaś, żal i gniew wszys­t­kich udręc­zonych tu dusz, wypalił na jego stalowej piersi sym­bol omegi, sym­bol końca. Gdy już przemi­ana się dokon­ała, usłyszał w swych myślach własny, niski, ogłusza­jący krzyk. Krzyk wdzier­a­jący się do umysłów, krzyk łamiący wolę i zabi­ja­jący wszelką nadzieję. Pod wpły­wem jego mocy, ściany tej podziem­nej klatki wgięły się do środka, otu­la­jąc Kosiarza, a ten pochłonął je jak wszys­tko co go tu otaczało i zatonął w piasku pustyni, piasku w którym go niegdyś żywcem pogrze­bano. Następ­nie zaś wynurzył się i swym jedynym okiem spo­jrzał w niebo. Niebo, na którym nie było słońca, ale szczątki dawnych bitew i potęg. Budzące trwogę, żal i gniew. Wów­czas też poz­nał swoje nowe imię, a na imię mu było Trwoga, Żal i Gniew. Omega. Kosiarz. Z jego pustego oczodołu spłynęła sre­brzysta strużka rtęci, niby łza uro­niona nad losem tego świata i jego włas­nym oraz losem tych wszys­t­kich, którzy mieszkali teraz w nim. A potem ruszył w mrok nocy szukać samego siebie, szukać odpowiedzi, wytłu­maczenia tego co przyszło mu ujrzeć, tego co zmroz­iło nawet jego martwą duszę. Szukać tych, którzy mieli poz­nać smak trwogi, żalu i jego gniewu oraz smak udręki. Szukać tych, których nędzne ciała i dusze miały doz­nać prawdzi­wego piekła na ziemi. Na ziemi, która sama była piekłem. Na ziemi, której nie chronił żaden bóg…


Thinking semagrams


What are… or maybe what our thoughts sound like? These are the words, sequences of sounds of a lan­guage in which we think. Another issue that is worth not­ing is that the lan­guage in which we think affects how we think. We build sen­tences in Pol­ish dif­fer­ent way than in Eng­lish. A com­pletely dif­fer­ent rep­re­sen­ta­tion of thoughts is a sign lan­guage: the per­son think­ing it, sees in his or her mind hands per­form­ing appro­pri­ate gestures.


Story: The ravens singing


The wind were whis­per­ing low over the ground and the trees were rustling some­where up high. The lone caw­ing of a raven. We sat there and looked at the leaves danc­ing in the air.

Then another raven answered in his deep, throathy voice.
“Do you hear them singing?” I asked you silently, like in fear of interupt­ing the birds. You looked at me with some kind of won­der­ment in your face.
“Do you call it singing? They just… croak,” you shrugged.
“Every­body sings in their own voice, in their own way. It is all the same about us.”

Maybe,” you mut­tered seem­ingly uncon­vinced, drain­ing away. But then, you started to look around, seek­ing the source of these unpleas­ant voices. Then you looked at me.
“And how do you sing?”

I do not know,” I smiled a lit­tle. “But some­times I wish I could be a raven.” You were sur­prised again.
“Why? Would you like to eat car­cass?” you seemed to be jok­ing, but…
“We do it any­way. They give it to us and we take it. Ravens find it by them­selves. They are always some­where close, but in the same time so far away. We do not see them too often. They live together, some­where up high and do not care about the world. And world is too busy to care about the ravens.”

You were look­ing at me for some long, silent moment. And then you embraced me. We were lis­ten­ing to the ravens singing.

For B.

Po pol­sku.


Over the daily routine


You get up in the morn­ing, take a shower, wake your­self up with a cup of cof­fee. You may smoke a cig­a­rette or you may belong to the illus­tri­ous group of non-smokers. And maybe not drink­ing cof­fee? How­ever, you move slowly or, because of being late, quickly towards your more or less bor­ing life. Every­thing is just a routine.

You go to school, to col­lege, to work … You live or sim­ply wade through the day, until com­ing back home. Along the way, maybe you drop by to a place where you stop for a moment, before the next part of your every­day life. You sat­isfy your oblig­a­tions, you rest if there is a time for it and then night comes. Tomor­row every­thing is repeated. Nobody breaks the loop.

That is why these days, as they are, we need our per­sonal rit­u­als even more. Moments when we ded­i­cate our­selves to some­thing else than just the daily rush, which slowly makes us for­get what do we rush for. Do not be afraid, how­ever, it does not imply bloody sac­ri­fices or that sort of thing … ;)

You only need to stop for a moment… Make good, true cof­fee. Enjoy its aroma. You may also per­form a lit­tle tea cer­e­mony. A sim­i­lar rit­ual is smok­ing a pipe. It can­not be smoked dif­fer­ent way or at least, it does not make sense. I would also men­tion a glass of good alco­hol in the evening or fra­grant tea with rum… But am I not prop­a­gat­ing var­i­ous stim­u­lants too much?

These are only exam­ples that come to my mind. Every­one can find their own gap in the present. Find some­thing that momen­tar­ily takes his or her mind away from this gray. It may be some pas­sion, to which we come back in our free time. Some­thing that calms our thoughts and places us far from the reality.

Folk wis­dom says that we have to be down to earth, to be near it, not to get car­ried away from it, not to drift into our own thoughts. Because we live here and now, we are imme­di­ately away from each other and from ourselves.

Although the fact that every­thing became so down to earth and every­thing wants to pull us down is the rea­son for us to seize the moments. Some­thing for us, the frag­ments of our­selves and arrange them, but never fin­ish doing it… Because build­ing one­self never ends and it should not end. The best moment to start is now, even with small things … For how else can we pre­pare for the great ones?

Po pol­sku.


Common (un)common places


Who among us does not know any spe­cial places? Those where we feel at home, where we are away from the tur­moil and gray of the world around us, run­ning to work, school or home. Even if these places are located in the cen­ter of the city. I know at least a few places of that kind, but it is point­less to show it to you – to you it shall be quite ordi­nary. Why?

Every­one, usu­ally uncon­sciously, build their own unique­ness. For me, these spe­cial places mean peace, thought­ful­ness, rest… Stop on the way and some­times they them­selves are the des­ti­na­tion. It is a place where you always drink cof­fee wait­ing for the train. It is a place, where you always meet some­one. Finally, it is also a place where you meet some­one for the first time.

We could think about a dark cafe with old wooden chairs, a wob­bling table which we do not even mind, where the smell of brewed cof­fee with a cig­a­rette or pipe smoke float under the ceil­ing. The place where we come to relax, read a book, to write or even work in peace. How­ever, such an atmos­phere is not what I am talk­ing about. This unique­ness is deter­mined only by ourselves.

fajka00

I mean here the usual places, such as a typ­i­cal cof­fee­house in the city cen­ter or at a busy sta­tion or even a park bench. Their unique­ness is a per­son, a mem­ory, spe­cial pur­pose or thought we had in mind being there for the first time. It is a con­ver­sa­tion, some­one who lis­tened to us or some­one we lis­tened to. It is smok­ing a pipe with friend at the tourist table. In silence, with no need to use any words to communicate.

The present real­ity chases us into the trap of social pat­terns, push­ing us between the cogs of finan­cial machin­ery and time is some­thing that we see only in the form of dig­its on our phones, and much less on the clock face… That is why we really need a place that will allow us to hide from it, drift into our own thoughts and at least give some respite and the strength to con­tinue to strive for their goals.

Po pol­sku.


Kilka spostrzeżeń nt. Snapchat’a


Żyjąc w erze social mediów nauczyliśmy się, że nic nie znika. Że maszyna pamięta za nas. Co robil­iśmy wtedy i wtedy, jak wyglą­dal­iśmy, z kim byliśmy, gdzie byliśmy. Okazało się, że jedno konto tak naprawdę star­czy nam do wszys­tkiego. Klikamy ‘połącz’ i voila. Żadnych nowych haseł, loginów do pamię­ta­nia. Byleby dane do fejs­buka były bez­pieczne. Widz­imy coś ciekawego, zapisu­jemy na później, wracamy do starych zdjęć, treści, z nudów przeglą­damy inter­ne­towy życio­rys kogoś zna­jomego. Wszys­tko jest stałe, na dobrą sprawę nieusuwalne, wykute w zero­je­dynkowej skale. W między­cza­sie też przyzwycza­jamy się, że wszys­tko mamy gdzieś zapisane, maszyna, chmura, powoli zastępuje nam pamięć. W głowie mamy już tylko wskaźniki do swo­jej zewnętrznej pamięci. Tablicę wskaźników. Wskaźnik do tabl­icy wskaźników. Cza­sem prz­er­aża nas wizja segfaulta.

Nie dziwi zatem fakt jaką furorę i niezrozu­mie­nie wywołuje Snapchat. Tam nic nie jest stałe, przemija. Może to budzić jakąś niechęć, niepokój, ale z drugiej strony daje pewne poczu­cie wol­ności. Możemy wrzu­cić coś głupiego a to najpóźniej po 24 godz­i­nach pójdzie w niepamięć. Nie połączymy konta z fejs­bukiem, twit­terem, nie udostęp­n­imy nawet swo­jego pro­filu w w.w. ser­wisach. Musimy podać nick, numer tele­fonu albo fizy­cznie (lub skrin­szo­towo) pokazać swo­jego ‘ducha’. Wszys­tko do czego przyzwycza­iły nas media społecznoś­ciowe, zwłaszcza Fb, w Snapcha­cie jest wywró­cone do góry nogami. Nic dzi­wnego, że tyle osób go nie rozu­mie. Nic dzi­wnego, że jest taki pop­u­larny. Jest inny. Bardziej angażuje, wydaje się bardziej oso­bisty, a jed­nocześnie mniej zobow­iązu­jący, a z drugiej strony hoł­du­jący kul­turze wiz­ual­nej, ale też dający zupełnie inną formę wyrazu niż pozostałe ser­wisy. I wyma­ga­jący zmi­any pode­jś­cia do treści, którą tworzymy oraz którą przyjmujemy.


Ładunek (emocjonalny) w prezydenckim Tupolewie


Kiedy pisałem o zbliża­jącej się szopce doty­czącej katas­trofy smoleńskiej nie wiedzi­ałem jeszcze o stenogra­mach ujawnionych przez RMF. Co one zmieni­ają? Teraz już chyba nic.

W obec­nej sytu­acji prawda już nie ma więk­szego znaczenia. Dla jed­nych to już zawsze będzie zamach (nieza­leżnie jakich dowodów by dostar­c­zono), dla drugich zaś wina nacisków na załogę. I nikt nikomu nie uwierzy, chyba że przyszedłby ktoś i się przyz­nał, że to jego rob­ota, że to oni i oni mi kazali. Ot, zwolen­nicy teorii zamachu zad­owoleni, tym drugim wszys­tko jedno. Prawda? Może i prawda, ale nikogo w medi­ach ani poli­tyce prawda nie obchodzi. Rozwiązanie tej sprawy raczej też nie. Bo po co pozby­wać się tak sil­nego ładunku emocji wokół tej sprawy, którym można ‘razić’ to jed­nych, to drugich potenc­jal­nych wybor­ców. Nie można byłoby już z nikogo robić oszołoma wierzącego w ‘spiseg’, a z drugiej strony zdra­jcy, spiskowca, mordercy. Sprawy nie rozwiązano, bo rozwiązanie jej nikomu się nie opłaca. Może poza rodz­iną i bliskimi ofiar, ale realny interes człowieka czy zwykła ludzka empa­tia jak zawsze leży poza sferą polityki.


Wolność i Prawda


Nie wiem jak, jakąś godz­inę temu wpadła mi na Twit­terze w oczy dość stara pub­likacja niewygłos­zonego przemówienia Lecha Kaczyńskiego i jego lek­tura nasunęła mi myśl, że był to chyba jedyny, naprawdę mądry prezy­dent RP. Dobry czy nie, zniszc­zony przez media. Poza tym, co mieliśmy? Elek­tryka, który chwalił się, że nie przeczy­tał nigdy żadnej książki (to chyba już nieak­tu­alne) i który pogrze­bał (umyśl­nie czy nie) szansę na jakiekol­wiek sen­sowne rozlicze­nie PRL’owskich zbrod­niarzy, później mieliśmy komu­nistę, a teraz? Hra­biego, który ani nie umie się zachować, ani powiedzieć niczego mądrego, nie speł­ni­a­jąc należy­cie nawet funkcji reprezen­ta­cyjnej. A tego, który mądrze mówił trzeba było ośmieszyć w wyjątkowo żałosny sposób, by później opluwać tych, którzy tak niszczyli medi­alną rep­utację tego człowieka, nie doce­ni­a­jąc tego co robił i do czego wzy­wał, zwraca­jąc uwagę tylko na gafy jakie popeł­niał. Nikt jed­nak, żadna z ‘dzi­en­nikars­kich’ hien nie uderzyła się w pierś. Mówiło się tylko, że źle się oce­ni­ało i źle pokazy­wało. Samo się robiło. Teraz już nie trzeba, bo już nie ma kogo dep­tać i odsuwać od mery­to­rycznej debaty.

W każdym razie, pole­cam przeczy­tać sobie te słowa i zas­tanowić się chwilę, zwłaszcza że zbliża się rocznica, wokół której być może znowu rozpęta się medi­alna szopka.


Szok! Blogerzy modowi zobaczyli jak powstają ubrania


Kole­jna szla­chetna i tak bardzo porusza­jąca akcja, tym razem blogerów z zagranicy (w sumie nie przy­pom­i­nam sobie, by nasi kochani influ­encerzy pol­skiej blo­gos­fery pochy­lali się nad czymś innym niż nowy wygląd Fb czy inne prob­lemy pier­wszego świata). Tutaj link z opisem akcji, oczy­wiś­cie z najrzetel­niejszego (zaraz obok naTemat) ser­wisu infor­ma­cyjnego.


Hello there!


Maybe some­one could reme­ber (which I pretty doubt) that Grim Pan­cakes existed once and did quite well until I started to write some crap there and they finally died of me being dis­gusted with my own texts, but its once again here.


How personal can you get?


It always sur­prises me, when peo­ple not exactly write about their per­sonal life, but they reveal some vital, espe­cially painful, mem­o­ries, accord­ing to some sub­ject they discuss.

Why am I sur­prised? Because we rather con­nect such con­fes­sions with some anony­mous blogs, social pro­files, etc. And of course, we don’t think that some­one build­ing their per­sonal brand would write about being sad with their life and drink­ing or their child­hood traumas.


Keep It Short, Stupid


When you write a post that has over 500 words… the first thing you should do is to con­sider if you could make it shorter. Cut at least one hun­dred words if you can.

Make sure if you really need that intro­duc­tory para­graph. If you really need to intro­duce one para­graph with another or if isn’t the whole text just an intro­duc­tion to a con­clu­sion, where in fact you doubt your own idea. If I’m talk­ing about your text, that prob­a­bly means you force your­self to write, so… stop it.